One Season Project > House Project > July 2008

July 2008

 

Land of Forum
โลกแห่งกาย โลกแห่งใจ โลกใหม่ ใบเดิม

Land of Forum: โลกแห่งกาย โลกแห่งใจ โลกใหม่ ใบเดิม

โดย มูลนิธิที่นา

ดาวน์โหลดตารางเสวนา

ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ที่ 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 กรกฏาคม พ.ศ. 2551
 ณ.หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งปี (One Year Project) โดยมูลนิธิที่นา ซึ่งมีขอบเขตการเรียนรู้หลัก คือ การเรียนรู้ตนเองด้วยเทคนิควิปัสสนา เกษตรกรรมธรรมชาติ สื่อ และศิลปะ กิจกรรมมีรูปแบบเป็นการเสวนาจำนวน 12 ครั้ง ภายในเวลา 12 วัน โดยช่วงแรกเป็นการนำเสนอโดยวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ และในส่วนที่สองจะเปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ตั้งคำถาม แลกเปลี่ยนทางวัฒธรรม รวมถึงการฝึกอบรมปฏิบัติการจริง (workshop)โดยมีหัวข้อการเสวนา ตามรายการต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 หัวข้อ ศิลปะการใช้ธรรมะในสังคมไทยร่วมสมัย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 
   ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
   อ.ศิริพร กรรณกุลสุนทร
   พระสันติพงษ์ เขมะปัญโญ
   อ.คามิน เลิศชัยประเสริฐ
   ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2551
   พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน
   อ.ส.ศิวลักษณ์
   ดร. อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2551
   ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
   พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ครั้งที่ 2 ชีวิตในท้องนากับโลกาภิวัฒน์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
 ดร.ฉลาดชาย รมิตานนท์
 ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
 รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยพร
 ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
 สฤณี อาชวานันทกุล

วันที่ 12 กรกฎาคม 2551
พ่อคำเดื่อง ภาษี
พะตี จอนิ โอ่โดเชา
หมอบินไกล ตามแร้ง หรือ คุณเอกชัย จินาจันทร์ (บ้านสวนสายลมจอย)
กรรจร เจียมรัมย์ (ครูเหงา บ้านนานา)
รศ. สมเกียรติ ตั้งนะโม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2551
รศ. ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ศ. ดร. อานันท์ กาญจนพันธ์


ครั้งที่ 3 ศิลปะวัฒนธรรมกับสื่อในชีวิตประจำวัน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2551
อ. ทัศนัย เศรษฐเสรี
ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร
อ. อุทิศ อติมานะ
ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว
อ. วีระพันธ์  จันทร์หอม
อ.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2551
ธนาพล อิ๋วสกุล
อ. ไพสิษฐ์ พานิชกุล
คำ ผกา
ชูวัส  ฤกษ์ศิริสุข

วันที่ 20 กรกฎาคม 2551
ประธาน ธีรธาดา
ดร.วัลลภา พิมพ์ทอง
ภิญโญ ไตรสุรยธรรมา
ดร. ชยันต์  วรรธนะภูติ (รอการตอบรับ)


ครั้งที่ 4 ศิลปะไทยจะร่วมสมัยได้อย่างไร(วะ)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2551    
ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
วสันต์ สิทธิเขตต์
อ. จุมพล อภิสุข
อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2551
อ. รำพัด โกฏแก้ว
รศ. ดร. วิถี พานิชพันธุ์
อ. ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
ดร. เพ็ญสุภา สุขตะ ใจอินทร์
กฤติยา กาวีวงศ์
Numthong Gallery  (คุณนำทอง แซ่ตั้ง)
Minimal gallery

วันที่ 27 กรกฎาคม 2551
ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์
อ. ถนอม ชาภักดี
อรุณ ภูริทัต
ผศ. ธเนศ วงศ์ยานาวา
เพชร โอสถานุเคราะห์

การเสนาเปิดเป็นสาธารณะ (เสวนาเป็นภาษาไทย) องค์กร สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังการเสวนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำกัดจำนวน 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวดวงพร อินทร์จันทร์

โทร 053-212220  084-1519890 

 

The land foundation presents:

Land of Forum 

Download schedule

July 1-31st, 2008 each Friday, Saturday and Sunday
July 4-6, 11-13, 18-20, 25-27, 2008

In cooperation with the Ministry of Contemporary Art and Culture, Office of Culture in Chiang Mai, and Chiang Mai University Art Museum, the land foundation will present a series of discussions, workshops and events held during the month of July in and around Chiang Mai.

Land of Forum is part of the One Year Project by the land foundation with the following scopes of learning: Self-knowledge through Vipassana Meditation, Natural Farming and Globalization, Media and Art. The talks and discussions will be given by experts in each of these fields and also highlight, art and culture in everyday life, farming, globalization and contemporary art in Thailand.

All events are FREE and open to the public.

Discussions will be held at Chiang Mai University Art Museum.

Panelists include:

Session 1 Theme: Arts of applying Dharma in Contemporary Society

Dr. Pramuan Peng Chan, Kamin Lerchiasipert, Ajarn Sulak Siwahlak, Ajarn Siripron Kankulsultorn

Session 2 Theme: Rural life and Gobalization

Salunee Anchawatnatakool, Phor Kamdueang Pahsri, Dr. Sun Suwatjanarapinan, Dr. Pandit Janrodtjanakit, Kanjorn Jiamram, Pati Jorni Odochow, Ajarn Chatchawan Boonpan

Sesion 3 theme: Art and Culture and Media in daily life

Kam pa ga, Ajarn Tasnai Settaseri, Nattagan Limsathaporn, Ajarn Weerahpan Janhom, Thanapol Eusakul, Chuwat Lulgsirisook, Ajarn Utit Atimana

Session 4 Theme: How Thai Art be so-called Contemorary?

Gridthiya Gaweewong, Pratan Tiratada, Dr.Rachapon Choochuey, Prabda Yun, Assitant Professor Taneet Wongyanawa, Ajarn Ark Fongsamut, Ajarn Lampat Godgaew, Dr. Witee Panichapan, Ajarn Chachawan Tongdeelert, Dr. Pensupa Sookkata Jaiin, Dr. Apinnan Posayanun, Ajarn Tanom Chapakdee, Aroon Puritat, Aprichatpong Weelahsetakul

External events:

July 13th: Film Screening and showcase concerning alternative communities.

July 18th: One- year project participants exhibit projects from media section of residency.

July 26th: Art Fair @ Minimal Gallery; students and young artist will present their work.

July 27th: Visual Art Film Screening and showcase.

RSVP is required for the series of talks which will be held in Thai.

For more information and detailed project outline please refer to website:

www.thelandfoundation.org or contact: Ms. Duangporn In-chan at the land foundation

25 Soi 13 Sirimangkalajarn Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200 053-212220

theland@thelandfoundation.org

*The land foundation is the merging of ideas by different artists to cultivate a place of and for social engagement. The land was to be cultivated as an open space, though with certain intentions towards community, towards discussions and towards experimentation in other fields of thoughts.*

โครงการการนี้สนับสนุนโดย
This project supported by

                          

 

 

 

mobile phone