โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > House Project > March 2005

March 2005


หลักสูตร 1 วัน ที่เชียงใหม่ (สำหรับศิษย์เก่าเท่านั้น)

วันที่ 6 มีนาคม 2548 ตั้งแต่ 7.30 16.00 น.
สถานที่ ที่นั่งสมาธิ มูลนิธิที่นา

หลักสูตร 1 วัน รับเฉพาะศิษย์เก่าที่ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (ซึ่งสอนโดยท่านอาจารย์โกเอนก้า หรือผู้ช่วยอาจารย์) ในหลักสูตร 10 วันมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

1 DAY COURSE IN CHIANGMAI (for old students only)

Date: March 6, 2005 from 7:30 am-4:00 pm.
Venue: Meditation Hall, the land foundation

1 day old Student short courses are for any student who has completed the 10-day course with S. N. Goenka and/or his assistant teachers.


mobile phone