top of page

กิจกรรมเกี่ยวข้าวและฝัดข้าว

กิจกรรมเกี่ยวข้าว และ ฝัดข้าว วันที่ ๒๐ และ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่

ที่นา อ.สันป่าตอง ซึ่งในปีนี้ได้ข้าวเป็นจำนวนทั้งหมด ๒๑ กระสอบ น้ำหนักประมาณกระสอบละ ๓๐ กิโลกรัม

ลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยกันกับนักศึกษาMedia art design มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

กิจกรรมฝัดข้าว ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามอ่านประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการเข้าร่วมปฏิบัติตนในการเกี่ยวข้าว จากผู้เข้าร่วมโครงการ หนึ่งปี ได้ในจุลสาร one year และหนังสือรวบรวมความเคลื่อนไหวของโครงการ หนึ่งปี

Search By Tags
No tags yet.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page